پیام پروفسور محمود گلابچی (نماینده هیئت موسس انجمن مدل‌سازی اطلاعات ساختمان)

ظهور تکنولوژی و رشد نهضت نرم افزاری باعث بازشدن درهایی بر روی جوامع برای افزایش بهره وری شده است. فرایند مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) یکی از تکنولوژی های پیشرفته ای می باشد که می تواند باعث برنامه ریزی قابل اعتماد برای افزایش بهره وری مدیریتی و کاهش ضایعات در پروژه های ساختمانی و صنعتی شود.

امروزه از این تکنولوژی به عنوان رنسانسی در صنعت ساخت یاد می شود و اکنون در بسیاری از دانشگاه های پیشرفته جهان یکی از موضوعات اصلی، تحقیقات اساتید و محققان در زمینه پیاده سازی فرایند BIM است و در صنعت ساختمان این کشورها مبالغ قابل توجهی صرف تحقیق و توسعه برای فرایند BIM می شود.

متن کامل پیام هیأت موسس